سقوط شاخص بورس لندن به رغم افزایش بهای نفت خام برنت

شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن، به رغم صعود قیمت نفت خام برنت دریای شمال، سقوط کرد.