سقوط شاخص بورس لندن به رغم افزایش بهای نفت خام برنت