سیل در چین شش قربانی گرفت

طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل سبب تشکیل توده های عظیمی از گل و لای شده و بسیاری از ساکنان منطقه در داخل خانه های خود گرفتار شده اند.