وزیر تجارت استرالیا: سفارتمان را در تهران تعطیل نکردیم