دولت کلمبیا و گروه فارک توافقنامه صلح امضا کردند

دولت کلمبیا و’فارک’ بزرگ ترین جنبش شورشی این کشور توافقنامه صلح را امضا کردند.