پخش مستقیم مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از شبکه های خبری جهان

بیشتر شبکه های بین المللی و منطقه ای به پخش مستقیم مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا پرداختند.