گفتگوهای حقوق بشری کشورهای اسلامی قابل پیگیری است،لزومی ندارد کشورهای اسلامی از مبانی حقوق بشر غربی پیروی کنند