توافق صلح کلمبیا به همه پرسی گذاشته می شود

توافق صلح کلمبیا که به امضای مقامات دولت کلمبیا و شورشیان فارک رسید، به همه پرسی گذاشته می شود.