استقلال بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه باید حفظ شود

عضو کمیسیون برنامه گفت: بانک مرکزی باید نقش مستقل خودرا فارغ از نوسانات سیاسی ایفا کند تا بتواند پاسدار واقعی ارزش پول باشد.