استقلال بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه باید حفظ شود