در برابر هر نوع تهدید دشمنان، آمادگی کامل داریم

فرمانده هوا نیروز از آمادگی کامل نیروهای دفاعی برای مقابله با هر نوع تهدید دشمنان خبرداد.۰۷:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر