جریان‌های سیاسی کشور بهتر است با دو کاندیدا در انتخابات ۹۶ حضور یابند

عضو جبهه ایستادگی با بیان اینکه در شورای عالی اصولگرایان تصیمات به صورت سنتی و باندی اتخاذ می‌شود، گفت: دستاوردهای این شورا مورد تأیید جامعه بزرگ اصولگرایی نیست.