تدوین نهایی گزارش ۶ ماهه نحوه اجرای برجام تا پایان هفته آینده