بدعهدی آمریکا با تعهد شفاهی در سازمان ملل درست نمی شود/آمریکا ثابت کرده بدعهد است و عقل حکم می‎کند به این کشور اعتماد نداشته باشیم