وقتی تحزب اصیل به مید‌ان نیاید‌ حزب باد‌ مید‌ان‌د‌ار می‌شود‌

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفت: نامزد حزب مؤتلفه اسلامی هنوز انتخاب نشده است و در مرحله تطبیق شاخص‌ها هستیم.