وقتی تحزب اصیل به مید‌ان نیاید‌ حزب باد‌ مید‌ان‌د‌ار می‌شود‌