اوضاع و احوال مناطق جنگی این روزها چگونه است؟

سالهاست از خروج نظامیان عراقی از خاک کشورمان می‌گذرد اما با وجود روی کار آمدن دولت‌های مختلف، همچنان غبار این فاجعه بر در و دیوار شهرهای غربی و جنگ‌زده سنگینی می‌کند.