کارتر: سرمایه گذاری های هسته ای جدید روسیه نگران کننده است

وزیر دفاع آمریکا گفت: رویکرد روسیه زمان پوتین در مقایسه با شوروی بسیار نگران کننده است.۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر