نوشیدن روزانه چای و کاهش سکته مغزی

نوشیدن چای، خطر بروز اتفاقات عروقی مغز، از جمله سکته مغزی را کاهش می دهد.۰۷:۴۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر