زمینه سازی حکومت مهدوی، در سایه تربیت فرزند متدین

به گزارش ایمنا، این دو شاخصه در شاکله نسلی جدید که با سهمگین ترین طوفان های بنیان برانداز دین و دینداری مواجه اند شکل نمی گیرد، مگر با تربیت دینی اصولی و همراه بینش و آگاهی که سکاندار این مهم هم مادران و زنان هستند. در عصر حاضر، نسلی می تواند از تهاجم بی امان […]