بازاری به رنگ خاکستری، دستفروشان خیابانی خرده بازیگران اقتصاد زیرزمینی