جلسه علنی مجلس آغاز شد/گزارش وزیر اقتصاد درباره FATF در دستور کار