نگاهی اجمالی به سمینار «تکنولوژی، صنایع دستی و آینده»

به گزارش ایمنا، در این سمینار که با حضور روسا و مدیران شورای جهانی صنایع دستی، اساتید، پژوهشگران و هنرمندان داخلی و خارجی برگزار شد، تعداد ۱۰ سخنران به ارائه مباحث مرتبط با موضوع پرداختند که با توجه به اهمیت سمینار، بخشی از موارد مطرح شده توسط این سخنرانان، در این گزارش ارائه می شود. […]