رای مردم جمهوری آذربایجان به تغییرات قانون اساسی

اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی دیروز در جمهوری آذربایجان به تغییرات در قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.۰۸:۳۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر