کشورهای عربی خلیج‌فارس احتمالا معارضان سوری را به ضدهوایی مسلح کنند