برپایی آیین رونمایی از کتاب «یاران موافق» در اصفهان