ترامپ زنان را سگ می‌داند و طرفدار مسابقۀ ملکه زیبایی است