کاهش ۲۰ درصدی حقوق وزرای عربستان برای مقابله با مشکلات اقتصادی