رای اکثریت مردم جمهوری آذربایجان به اصلاح قانون اساسی

بر اساس نتایج غیررسمی، بیشتر شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی اخیر جمهوری آذربایجان، به ایجاد تغییرات در قانون اساسی رای دادند.