۳۰۰ کانون بازنشستگی و ۷۷۰ هزار بازنشسته در آموزش و پروش موجود است

احمد صافی ۶۰ سال معلمی کرده و در دهه ۶۰ پس از فعالیت در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله شورای عالی آموزش و پرورش بازنشسته شده است.