آیت الله مستجابی از طایفه اهل فتوت با روحیه پهلوانی است

به گزارش خبرنگار ایمنا، دکتر رباب صدر، خواهر امام موسی صدر و مدیر مؤسسات امام موسی صدر در لبنان در مراسم رونمایی کتاب یاران موافق در اصفهان حاضر شد. وی در سال‌های پس از ربودن امام همچنان که هدایت مؤسسات را بر اساس آنچه برادر پایه‌گذاری کرده بود، بر عهده دارد به همراه دیگر اعضای […]