آیت الله مستجابی از طایفه اهل فتوت با روحیه پهلوانی است