گفتگوی فواد معصوم و حیدر عبادی درباره عملیات آزادسازی موصل