آمار و ارقام؛ برندۀ نخستین مناظرۀ انتخابات آمریکا که بود؟