آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

سازمان امور مالیاتی کشور پانزدهم مهرماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان امسال اعلام کرد.