تسلا مدل S دارای بیشترین شعاع حرکتی در بین خودروهای برقی است

بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهند که تسلا در بین خودروهای بدون آلایندگی دارای بیشترین شعاع حرکتی است.