سازمان ملل از حمله به ۲۶۹ بیمارستان در سوریه خبر داد