"از محدوده ای که متعلق به ما است با تمام قدرت دفاع می کنیم"