قاسمی: شرط و شروط فروش هواپیما به ایران موضوع جدیدی نیست