تولید ۷ واکسن مهم انسانی در موسسه رازی

رئیس موسسه رازی گفت: این موسسه ۷ واکسن مهم انسانی را تولید و در زمینه ریشه کنی فلج اطفال در ۱۵ سال اخیر اقدامات موثری انجام داده است.۰۹:۰۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر