جهان نگران سلاح های موجود در زرادخانه های کشورهای هسته ای است