یک سوم خدمات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از طریق درمان مستقیم ارائه می شود