نقدینگی از مرز ۱۰۸۰ تریلیون تومان گذشت/رشد نقدینگی متوقف نشد!