پلیس فدرال آمریکا: قتل، تجاوز و حملات فیزیکی افزایش یافته است

پلیس فدرال آمریکا در آخرین گزارش خود از افزایش قتل، تجاوز و حملات فیزیکی در این کشور خبر داد.