پلیس فدرال آمریکا: قتل، تجاوز و حملات فیزیکی افزایش یافته است