قصه پردرد بازدهی پایین «شستا» و صندوق‌ بازنشستگی

نابسامانی در صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (‌شستا‌) که هر دو زیرنظر وزارت کار هستند مورد انتقاد نمایندگان محلس شورای اسلامی قرار گرفته است.