باهنر: حمایت از روحانی مطرح نیست/ جامعه‌روحانیت را به عنوان محور قبول داریم