فینالیست شویم نگاه ویژه ای به فوتسال می شود/ لیاقت بازیکنان ایران بالاتر از پاداش است