سرخوش و دیناروند در بین هشت بازیکن برتر اسنوکر آسیا