پدر دانش آموزی با پلیس درگیری فیزیکی پیدا کرد

به گزارش ایران خبر، زد و خورد مامور پلیس با یکی از والدین در روزهای آغازین مهر در جلوی مدرسه دخترانه باعث آسیب دیدگی صورت پدر یکی از دانش آموزان شد. برخوردی که واکنش پلیس را نیز به دنبال داشت. روز شنبه ۳ مهرماه وقتی پدر یکی از دانش آموزان دختر مدرسه ای در محدوده […]